sieć elektroenergetyczna

Przyłączenie do sieci energetycznej – krok po kroku

Bez prądu na działce ciężko rozpocząć budowę domu. Nie jest to oczywiście nie możliwe do zrobienia, przynajmniej w początkowej fazie. Znam ludzi, którzy wybudowali dom w stanie surowym na prądzie z agregatu lub podpięci do sąsiada ( chwała takim sąsiadom ). Żeby jednak „ po bożemu „ zabrać się do pracy należy dopełnić kilka formalności. Przyłączenie się do sieci energetycznej ( jeżeli taka istnieje przy naszej działce ), moim zdaniem jest stosunkowo prostą sprawą w porównaniu do przyłączenia się do sieci gazowej czy wodociągowo – kanalizacyjnej. Według nowego prawa budowlanego obowiązującego od 28 czerwca 2015 roku, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Przyłączenie się do sieci reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. Zm. )

”Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy ”

IMG_2722

Ważne – o przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do danej parceli np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy.

Żeby prawidłowo przejść przez proces przyłączenia się do sieci energetycznej, należy zachować odpowiednią kolejność składania wniosków – inaczej się po prostu nie da.

Zanim jednak napiszę jak krok po kroku przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej, krótkie zestawienie największych gigantów w sektorze energetyki i ciepłownictwa :

x

Źródło : lista 500 Polityki, ranking największych polskich firm

1.Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek dostępny jest w najbliższej placówce firmy lub do pobrania ze strony internetowej. Dokument należy wypełnić wpisując między innymi takie informacje :

Co chcemy przyłączyć do sieci

 • plac budowy – przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, które będzie wykorzystane do zasilania budowanego obiektu po oddaniu go do użytkowania
 • zasilanie tymczasowe placu budowy– przyłączenie i zasilanie instalacji placu budowy z wykorzystaniem przyłącza, 
  które po zakończeniu budowy będzie zdemontowane
 • nowy obiekt – przyłączenie i zasilanie instalacji elektrycznej w nowym obiekcie oddanym do użytkowania po uzyskaniu wymaganych Ustawą Prawo Budowlane decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Zmiany parametrów przyłączenia dla istniejących budynków – zwiększenie mocy, rozdziału instalacji, zmiany przyłączeni za 1 na 3-fazowe itp.
 • Rodzaj obiektu – budynek jednorodzinny, budynek wielolokalowy, usługi produkcyjne, budynek w zabudowie szeregowej
 • Sposób zasilania

Jeżeli nie wiecie jak wypełnić wniosek, nie wpisujcie byle czego. Udajcie się do najbliższej placówki. Na miejscu osoba zajmująca się przyłączeniami do sieci, wytłumaczy wam wszystko.  Do wniosku należy dołączyć :

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości ( w moim przypadku był akt własności )
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie budynku względem istniejącej sieci i względem sąsiadów ( w moim przypadku, wystarczyła mapa zasadnicza, na której widać było istniejącą sieć )

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy zostawić na miejscu w placówce, lub wysłać do rejonu energetycznego gdzie zamierzamy się budować albo do samej centrali firmy.

Ważne – złożenie wniosku do oddziału, który obsługuje region gdzie ma nastąpić przyłączenie, znacznie przyspieszy cały proces

 Złożyłam wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci placu budowy i budynku mieszkalnego. Jest to standardowa procedura w przypadku budowy domu jednorodzinnego. Po niecałych trzech tygodniach otrzymałam warunki przyłączenia. Warunki zostały wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. Nr. 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm. ).

2. Warunki przyłączenia zawierają między innymi informacje o :

 • Miejscu przyłączenia
 • Miejscu dostarczenia energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji osoby przyłączającej się
 • Mocy przyłączeniowej
 • Rodzaju przyłącza
 • Zakresie niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem
 • Wymaganiach w zakresie budowy instalacji odbiorcy
 • Miejscu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego i sytemu pomiarowo-rozliczeniowego
 • Rodzaju i usytuowaniu zabezpieczeni głównego
 • Systemie dodatkowej ochrony od porażeń

Ważne –  instalacje i urządzenia elektryczne należące do nas ( odbiorców ) powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru. Wszystkie prace powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

 Wydane warunki zazwyczaj ważne są przez 2 lata.

3. Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Po otrzymaniu warunków technicznych, z dystrybutorem do którego należy sieć energetyczna, podpisujemy umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Należy pamiętać, że dystrybutor a sprzedawca energii to pojęcia różniące się znacznie. Sprzedawca to podmiot, który sprzedaje energię natomiast dystrybutor to dostawca energii do którego należy sieć lub instalacje elektryczne. Do jego obowiązków należy dbanie o linie wysokiego napięcia, liczniki, ogólnie całą sieć energetyczną, na którą uzyskał koncesje i działa na zasadach ustawy Prawa energetycznego. Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce Rejestry i Bazy , znajdziecie wykaz przedsiębiorstw posiadających koncesje. Baza aktualizowana jest w każdy dzień roboczy do godziny 12.00.

 Umowa jaką otrzymamy powinna zawierać informację dotyczące grupy przyłączeniowej, do której zostaliśmy zakwalifikowani oraz mocy przyłączeniowej. Jeżeli złożyliście wniosek o przyłączenie się do sieci energetycznej budynku mieszkalnego i placu budowy, powinniście otrzymać dwie osobne umowy. W każdej z umów zostaje określona planowana ilość pobieranej energii elektrycznej np. dla placu budowy 1200 kWh rocznie i budynku mieszkalnego 4000 kWh rocznie. Parametry te podawane są już na etapie składania wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Kolejne ważne informacje to określenie miejsca dostarczenia energii elektrycznej, rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz termin przyłączenia.

Jak każda tego typu umowa powinna opisywać obowiązku obu stron. 

Nasze obowiązki :

 • Zrealizowanie na własny koszt zadań określonych w warunkach przyłączenia
 • Powiadomienie dystrybutora o zmianach dotyczących tytułu prawnego do obiektu będącego przedmiotem przyłączenia
 • Zgłoszenie gotowości do wykonania przyłączenia, do którego należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej
 • Zawarcie umowy kompleksowej ( dystrybucja plus sprzedaż energii ) lub tylko umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
 • Dostarczenie do dystrybutora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane
 • Udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami ( nieodpłatnie )

Obowiązki dystrybutora :

 • Wykonanie przyłączenia instalacji określonych w warunkach przyłączenia, do miejsca dostarczania energii energetycznej
 • Wystawienie faktury opłaty za przyłączenie po protokolarnym odbiorze robót przez dystrybutora
 • Podanie napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej
 • Dokonanie odbioru końcowego robót i sporządzenie protokołu końcowego
 • Zakup i instalacja układu pomiarowo-rozliczeniowego

W umowie znajdziecie również informację dotyczące opłat za przyłączenie. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy, powinno to być wyraźnie opisane.

IMG_2725

                                              Koszt przyłącza energetycznego

 

 Firma Stawki w danej grupie przyłączeniowej
  IV, V, VI budowane przyłącze VI istniejące przyłącze
  przyłącze napowietrzne przyłącze kablowe przyłącze napowietrzne przyłącze kablowe
Energa 43,05 58,24 7,75 7,75
Enea 44,65 64,63 7,74 7,74
Tauron 44,16 60,57 7,74 7,74
RWE 38,71 61,19 7,73 7,73
PGE 43,00 58,38 7,74 7,74
Każdy dodatkowy metr ( pow. 200) 24,00 32,00    

 Źródło :energidirect.pl

 

W zależności od dystrybutora, do umowy dołączone są załączniki z informacjami o harmonogramie przyłączenia. Każdy etap realizacji powinien być opisany wraz z terminami ich wykonania.

Po wykonaniu przez obie strony swoich zobowiązań, po stronie dystrybutora następuje odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznej, po naszej stronie pozostaje złożenie wniosku, w którym oświadczamy wykonanie instalacji. Dokument ten musi być podpisany zarówno przez nas jak i osobę wykonującą instalacje w przyłączanym obiekcie.

Po przejściu wszystkich wyżej wymienionych etapów, dochodzimy prawie do finału, czyli wyboru dostawcy energii elektrycznej.

 Ważne – Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 17 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm., zmiana dostawcy energii (prawo zakupu energii elektrycznej od wybranego przez Klienta sprzedawcy) może zostać dokonana przez wszystkich użytkowników energii elektrycznej w Polsce.

Na naszym rynku istnieje ponad 350 firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki znajdziecie kalkulator energii elektrycznej, który być może okaże się przydatny przy wyborze odpowiedniego sprzedawcy. Poniżej przedstawiam zestawienie kilkudziesięciu podmiotów sprzedających energię do naszych domów.

IMG_2728

DUON

Grupa Kapitałowa DUON prowadzi działalność w takich obszarach jak sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego oraz energii elektrycznej. Początki firmy sięgają 2000 roku. Obrotem energii elektrycznej zajmuje się od 2011 roku, kiedy to doszło do połączenia spółki KRI z spółka CP Energia.

DELTIS Energia Sp.z o.o.

Deltis Energia to niezależny sprzedawca energii elektrycznej, działający na terenie całej Polski od 6 lat. Spółka jest czynnym członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A., posiada też koncesję na obrót energią, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Deltis to solidny, zaufany sprzedawca, oferujący prąd zarówno dla domu jak i dla firm.

Energia dla firm Sp. z o.o.

To niezależny sprzedawca energii elektrycznej działający na polskim rynku od 2010 roku. Obecnie Energia dla firm posiada ponad 25 tysięcy klientów.

GREEN S.A.

To jeden z niezależnych sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju. Siedziba GREEN S.A. znajduje się w Warszawie. Swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Energetyczne Centrum S.A.

CE nie posiada własnych źródeł wytwórczych, pomimo tego Centrum stało się niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej. Na terenie Polski działa od 2011 roku. Oferta Energetycznego Centrum jest skierowana do gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

EWE energia sp. z o.o.

To firma, która specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Polski Prąd S.A.

To firma energetyczna działająca na terenie Polski od 2013 roku, obszarem działalności spółki jest nie tylko obrót energią elektryczną ale także audyty i projekty techniczne.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Jest to jedna z największych firm zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej na terenie całej Polski, działalność rozpoczęła od grudnia 2006 roku. Rocznie Tauron dostarcza 44,7 TWh obsługując ponad 5,3 mln klientów za pośrednictwem linii energetycznych liczącej 260,9 tysięcy km, a tym samym zapewniając pracę ponad 26 tysiącom osób.

RWE Polska S.A.

To jeden z wiodących sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju. RWE Polska to aktualnie największa spółka wchodząca w skład Grupy RWE w Polsce. Jej działalnością jest obrót energią elektryczną oraz wspomaganie rozwoju Grupy RWE na terenie Polski. Korzysta z doświadczeń Grupy RWE, która działa na kilku rynkach w Europie.

PKP Energetyka

PKP Energetyka funkcjonuje od 2001 roku. Główną działalnością spółki jest sprzedaż oraz dostarczanie energii elektrycznej oraz sprzedaż paliw płynnych.

GDF SUEZ Energia Polska S.A.

Grupa GDF SUEZ rozpoczęła swoją działalność na terenie Polski w 2000 roku. Jest to międzynarodowa grupa przemysłowo-usługowa. Powstała w roku 2008 w wyniku połączenia Gaz de France i Suez.

FITEN S.A.

FITEN S.A. zajmuje się obrotem energią elektryczną na rynku polskim oraz rynkach europejskich. Specjalizuje się w hurtowym handlu energią elektryczną na największych rynkach towarowych w Europie oraz dostarczamy na konkurencyjnych warunkach energię elektryczną do klientów biznesowych w Polsce.

ELEKTRIX Sp. z o.o.

Zasięg tej spółki rozpościera się nie tylko na terenie Polski, ale także na inne kraje Europy. Wysokie standardy obsługi, terminowość, rzetelność, korzystne warunki finansowe i bogate doświadczenie poparte pozytywnymi opiniami Klientów, to ma do zaproponowania spółka, która na naszym rynku sprzedaje prąd ponad 13 lat.

Plus energetyka

Plus to sieć telefonii komórkowej w Polsce, od niedawna zajmuje się sprzedażą energii elektrycznej. Oferta tego sprzedawcy skierowana jest do klientów biznesowych i indywidualnych.

TRADEA Sp. z o.o.

Specjalnością firmy jest handel energią elektryczną. Działalność firmy TRADEA jest skupiona na takich obszarach jak: hurtowa sprzedaż energii w Polsce oraz w Czechach, sprzedażą energii dla końcowych odbiorców oraz świadczenie innych usług energetycznych.

Orange energia

Znany operator sieci komórkowej sprzedaje prąd od 2014 roku. Przygotował ofertę dla gospodarstw domowych, małych i średnich firm. Prąd jest dostępny w raz z usługami telekomunikacyjnymi, całość ofert ujęta jest w korzystne pakiety.

ENEA S.A.

ENEA S.A. w ramach Grupy Kapitałowej ENEA zajmuje się obrotem energii elektrycznej zarówno na rynku hurtowym, jak detalicznym. Obecnie liczba odbiorców spółki wynosi 2,4 mln.

Energa

Spółka koncentruje swą działalność wokół trzech kluczowych obszarów jakimi są: wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Technologicznie powiązana jest z Polską północną, bowiem tam znajdują się fermy wiatrowe. Energa świadczy usługi nie tylko na terenie Polski ale są działalnością wkracza na teren Niemiec i Słowacji.

BD ENERGIA

Spółka rozpoczęła działalność w 2010 roku, głównym jej zadaniem był obrót energią elektryczną.

Grupa Energia GE Sp. z o.o. Sp. K.

Grupa Energia GE to koncesjonowana spółka energetyczna zajmująca się obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Adresatem rozwiązań jakie proponuje spółka jest rynek nieruchomości – przede wszystkim galerie handlowe oraz budynki biurowe.

Inter Energia S.A.

Początki działalności tej firmy to rok 1999, kiedy to istniała pod nazwą Relpol Moc S.A. Jej obecna nazwa powstała w 2004 roku. Inter Energia specjalizuje się w międzynarodowym oraz krajowym hurtowym obrocie energią elektryczną.

Pak-Volt S.A.

Ta powstała w 1997 roku spółka zajmuje się obrotem energii elektrycznej (obrót hurtowy oraz sprzedaż do odbiorców końcowych) oraz sprzedażą urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń ograniczających zużycie energii oraz wyrobów kablowych.

Energie Sp. z o.o.

Sprzedawca energii elektrycznej oraz gazu. Swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

EDF Polska

EDF to firma od wielu lat działająca na rynku energii w Polsce. W jej ofercie znajduje się szereg usług energetycznych. Oprócz sprzedaży energii elektrycznej firma EDF zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania portfelem zakupowym oraz handlem energią.

ENIGA

ENIGA to dawna firma TELEZET, która powstała w 1995 roku, zajmuje się obrotem energii elektrycznej o 2002 roku kiedy to otrzymała koncesje na obrót energią na polskim rynku.

Alpiq Energy SE

Na terenie Polski funkcjonuje spółka zależna Alpiq Energy SE. Jej specjalizacją jest hurtowy obrót energią oraz sprzedaż energii elektrycznej dużym końcowym odbiorcom.

Dalkia Polska S.A.

To aktualnie największy prywatny operator sieci ciepłowniczych. Jest obecny w czterdziestu polskich miastach. Zajmuje także trzecią pozycję na rynku Kogeneracji poprzez elektrociepłownie znajdujące się w Poznaniu oraz Łodzi. Obecnie znana jako Veolia Poland.

MEM METRO GROUP Energy Production & Management

Firma świadczy usługi z zakresu zarządzania dostawą energetycznych mediów. Spółka ta wchodzi w skład METRO GROUP. Jej działalnością jest m.in. sprzedaż oraz dostawa elektrycznej energii do handlowych obiektów.

ESV

Powstałe w ramach procesu restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich ESV funkcjonuje na rynku od 1994 roku. Obecnie posiada większościowy udział prywatnego kapitału osób fizycznych. Swoją działalność skupia na przemyśle, dystrybucji oraz obrocie energią elektryczną.

PGE Obrót S.A.

PGE czołowy dostawca prądu w Polsce, rocznie produkuje 55 TWh z czego ponad 31 TWh dostarcza do swoich klientów. Długość linii energetycznych znajdujących się w posiadaniu spółki wynosi 277 tysięcy km.

ELSEN S.A.

ELSEN to firma energetyczna, która zajmuje się m.in. produkcją, przysyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, dystrybucją paliw gazowych w sieciowym systemie, poborem i uzdatnianiem wody pitnej oraz przemysłowej.

CEZ Trade Polska Sp. z o.o.

Spółka ta powstała w 2007 roku, a jej zadaniem są działania handlowe na terenie Polski w zakresie relacji z producentami oraz podmiotami zajmującymi się obrotem energii.

3 WINGS Sp. z o.o.

Specjalizacją tego przedsiębiorstwa energetycznego jest obrót energią elektryczną oraz zarządzanie portfelem odnawialnych źródeł energii.

Nida Media Sp. z o.o.

Nida Media istnieje na rynku od 2006 roku. Działalność tego przedsiębiorstwa to dystrybucja i obrót energią elektryczną, zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków bytowych, wód kopalnianych, a także opadowych.

AMB ENERGIA Sprzedaż Sp. z o.o.

Oferta spółki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej skierowana jest do firm i gospodarstw domowych. Spółka podpisała strategiczne partnerstwo z firmą RWE.

Powerpol Sp. z o.o.

Jest to niezależny sprzedawca energii elektrycznej. Powerpol kieruje swoją ofertę do małych oraz średnich firm, które rozliczane są w zespołach grup taryfowej B, C1x oraz C2x.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo zajmuje się dystrybucją ciepła systemowego, które wytwarzane jest w źródłach obcych tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra a także produkowaniem i dystrybucją ciepła z własnych źródeł lokalnych do odbiorców ciepła w Świnoujściu oraz Szczecinie.

Polenergia Obrót S.A.

Spółka ta zajmuje się hurtowym obrotem energią elektryczną, a także prawami majątkowymi jakie wynikają ze świadectw pochodzenia energii.

ERGO ENERGY Sp. z o.o.

Jest to część energetyczna Grupy ERGO, na którą składają się koncesjonowane spółki funkcjonujące w niemal wszystkich obszarach rynku energetycznego.

Novum S.A.

To przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w takich obszarach jak: telefonia stacjonarna, telefonia komórkowa, telefonia nomadyczna oraz sprzedaż energii elektrycznej (od 2013r.).

 ZOMAR S.A.

Ta firma działająca na rynku energii elektrycznej od 1995 roku rozpoczęła swoją działalność od importu energii elektrycznej z Ukrainy do naszego kraju. Obrotem hurtowym energią elektryczną firma ZOMAR zajmuje się do 2000 roku.

Energomedia Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo energetyki przemysłowej wschodzi w skład Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia.

Polska Energetyka PRO

Ten niezależny sprzedawca energii elektrycznej funkcjonuje na naszym rynku od 2012 roku. Polska Energetyka Pro (PEP) wchodzi w skład grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A., a swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Euro- Energetyka Sp. z o.o.

To przedsiębiorstwo energetyczne istniało od 1998 roku. Swoją działalnością prowadziło na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK” Mielec. Specjalnością firmy Euro-Energetyka był obrót, przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej.

INTERENCO

Ta firma energetyczna ma w swojej ofercie sprzedaż energii elektrycznej dla biznesu oraz użytkownika domowego, doradztwo energetyczne oraz usługę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie.

Re Alloys Sp. z o.o.

Ta powstała w 2001 roku firma specjalizuje się produkcją żelazostopów. Ponadto jej działalnością jest również obrót energią elektryczną.

NRG TRADING

To niezależny trader i sprzedawca energii. Prowadzi sprzedaż energii na rynku hurtowym oraz dla przedsiębiorstw i instytucji. Firma posiada koncesje na obrót energią elektryczną do maja 2023 roku.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

ECO rozpoczęło swoją działalność w roku 1998. Obecnie funkcjonuje na obszarze dziesięciu województw.

EnergoGas Sp. z o.o.

Specjalnością tej powstałej w 1995 roku firmy jest świadczenie usług w obszarze ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych. Ponadto zajmuje się także działalnością na hurtowym rynku energii elektrycznej.

JES Energy

Firma od początków swojej działalności sięgających roku 1990 świadczyła tylko usługi consultingowe. Przez lata wykonała mnóstwo opracowań dla energetycznego sektora. Od roku 2004 firma JES Energy zajmuje się także handlem paliwami oraz energią elektryczną.

ECOERGIA Sp. z o.o.

To powstała w 2009 roku spółka, która działa w obszarze rynku energii, paliw oraz ekologicznych rozwiązań. Jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej. Oferta EcoEnergii jest skierowana do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, korporacji oraz samorządów.

Polska Energia PKH Sp. z o.o.

Polska Energia – Pierwsza Kampania Handlowa Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku energii od roku 2000. Spółka wchodzi w skład Grupy Tauron.

ENERHA Sp. z o.o.

Spółka swoją działalnością obejmuje jedynie teren Warszawy. Specjalnością firmy ENERHA jest dystrybucja oraz handel energią elektryczną. Ponadto spółka zajmuje się m.in. wytwarzaniem energii elektrycznej. Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do firm.

H.Cegielski – Energocentrum Spółka z o.o.

Podstawową działalnością tego przedsiębiorstwa jest zapewnienie dostaw energetycznych dla potrzeb podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą oraz świadczą usługi energetyczne, taki cel miało przedsiębiorstwo od 1996 roku. Ponadto spółka od 2010 roku świadczy usługi mechaniczne oraz zajmuje się dystrybucją i obrotem energią elektryczną.

ENWOS Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o. powstało w roku 1991. Na początku swojej działalności spółka zajmowała się wytwarzaniem oraz dystrybucją ciepła a także gospodarką wodno-ściekową. Obecnie oprócz tego ENWOS zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej (teren przemysłowy) i obrotem energii elektrycznej (cały kraj).

Energia Euro Park Sp. z o.o.

Działalność tej spółki rozpoczęła się w roku 2012 roku spółka zajmuje się m.in. dystrybucją energii elektrycznej, usługami doradczymi w branży energetycznej, oraz pełnienie funkcję operatora systemu dystrybucyjnego. Celem spółki było zapewnienie energii dla Strefy Przemysłowej Parku Euro Mielec.

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia- Wschód”

Firma ta powstała w związku z budową elektrowni na Pojezierzu Łeczyńsko-Włodawskim w roku 1998. Posiada majątek energetyczny zlokalizowany w dzielnicach Lublina – Tatary i Zadębia. Od roku 2004 spółka zajmuje się dystrybucją oraz obrotem energii elektrycznej

ENESTA Sp. z o.o.

Spółka ze Stalowej Woli oferuje nie tylko sprzedaż energii, ale także jej dystrybucję. Działa na podstawie koncesji z 1999 roku. Dodatkowo zajmuje się konserwacją, remontowaniem instalacji elektrycznych, gazowych i cieplnych.

Centrex Energia

Energia dla domu i dla biznesu oraz usługi telekomunikacyjne dostarczane do klientów końcowych w jak najwyższej jakości to misja Grupy. Centrex jest to spółka córka Centerx Group Sp. z o.o. , która działa od 2011 roku.

ENERGY MATCH

Od 2012 roku działa na wolnym rynku energii. Doświadczenie spółka zdobywała na rynku holenderskim. Umowa w tej spółce jest dostosowana do sytuacji i oczekiwań klienta. Dynamicznie rozwijająca się firma zyskała już wielu partnerów.

ENERGIA ON Sp. z o.o.

Pełna, rzetelna i fachowa obsługa klienta oraz gwarancja stałej ceny na to mogą liczyć klienci. Dodatkowo szkolenia z efektywności energetycznej, które daje wielorakie korzyści. Obniżenie kosztów energii, prawidłowe podejście do zarządzania nią oraz dbałość o środowisko.

Barton Energia

Sprzedawca energii dający gwarancje ceny, swoje oferty adresuje do małych i średnich firm. Dodatkowo Barton Energia prowadzi doradztwo energetyczne, audyt efektywności energetycznej, badania okresowe i kompensację mocy biernej.

Elana – Energetyka Sp. z o.o.

Prowadzi sprzedaż energii w grupie B i C. Samodzielnie produkuje energię jest też producentem ciepła. Koncesję na wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią posiada od 2005 roku.

BH Streel – Energia Sp. z o.o.

Na rynku działa od 1992 roku, główny obszar działalności to obrót energią, handel maszynami oraz urządzeniami przemysłowymi. Dla spółki ważne są zagadnienia środowiskowe dlatego czynnie uczestniczy w rynku energii – sprzedają prąd pochodzący ze źródeł energii elektrycznej.

Axpo Sp. z o.o.

Społa jest częścią Grupy Axpo, swoją centralę posiada w Szwajcarii. Handel energią elektryczną to nie jedyna działalność tej spółki. Axpo zajmuje się także wytwarzaniem, posiada ponad 100 elektrowni na terenach Francji, Hiszpanii oraz innych krajów Europy. W Polsce działalność prowadzi od 2001 r. zajmując się głównie umowami typu off-take na zakup energii i świadectw pochodzenia czyli zielonych certyfikatów.

Power 21

Spółka zajmuje się wynajmem sieci energetycznych oraz sprzedażą i dystrybucją prądu na terenach galerii handlowych. Działalność Power 21 sięga 2007 roku.

Corrente Sp. z o.o.

Obecna w branży energetycznej od dawna. Jej działalność nakierowana jest na sprzedaż i dystrybucję energii. W 2011 roku spółka uzyskała koncesję na obrót energią. Oferta skierowana jest do odbiorców końcowych zaopatrujących się w prąd we wszystkich grupach taryfowych.

Galon Energia Sp. z o.o.

Sprzedażą paliw zajmuje się od 2000 r., a od 2013 jest dostawcą energii elektrycznej. Galon Energia oferuje swoim klientom okres umowy dostosowany do potrzeb, minimum procedur oraz gwarantowaną cenę oraz dodatkowe usługi takie jak doradztwo energetyczne.

Funtasty Sp. z o.o.

Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz wydatków w gospodarstwach domowych związanych z energią elektryczną to cel spółki, która działa na terenie całego kraju od 2013 roku. Wybierając ofertę tej spółki możecie liczyć na wykwalifikowanych pracowników, najwyższa jakość oferowanych usługi i energii.

GrupaIEN

Eksperci realizujący projekty w dziedzinie energetyki wytwórczej jak i przemysłowej. Nie obcy jest im jednak obrót energią, w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenia Grupa doradza swoim obecnym klientom jak wdrażać systemy aby pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych a przy tym minimalizować koszty.

EnGaz Koncern Energii i Gazu

Niezależny sprzedawca paliw takich jak energia i gaz. Oferta przygotowana przez tego sprzedawcę często spotyka się z aprobatą klientów. EeGaz działa na rynku od 2010 roku kiedy to otrzymał koncesje na sprzedaż energii.

ENERGIT Sp. z o.o.

Na podstawie wydanych przez Prezesa URE koncesji trudni się przesyłem i obrotem energii elektrycznej już od 2009 roku. Jak dystrybutor infrastruktury elektroenergetycznej dba o ciągłość dostaw dla swoich klientów.

JWM Energia

Energię elektryczną pozyskuje na Towarowej Giełdzie Energii. Sprzedażą tego towaru zajmuje się od 2013 roku kiedy Prezes URE wydał koncesję. Klientami JWM są firmy i instytucje na terenie całej Polski.

Synergia Polska Energia Sp. z o.o.

Koncesjonowany uczestnik rynku energii od 2013 roku. Spółka stawia ma współdziałanie z innymi podmiotami, ponieważ wie, że taka współpraca może przełożyć się na obustronne korzyści. Obrót energią i doradztwo to dwa podstawowe obszary.

Źródło : energiadirect.pl

Tutaj znajdziecie najnowszą listę 70 firm sprzedających energię elektryczną i kilka dodatkowych informacji.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *