Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – pytania i odpowiedzi cz.2

 Kiedy mamy do czynienia z przepompownią ścieków. Kto płaci za jej budowę ?

 odp : Koszty budowy przepompowni ponosi właściciel sieci. Przepompownie budowane są w warunkach koniecznych do prawidłowej eksploatacji sieci.

Budowa przepompowni ścieków w praktyce w związku z dużymi kosztami samej budowy jak i późniejszej eksploatacji i utrzymania powinna być stosowana w ostateczności gdy nie istnieje szansa korzystania z najtańszego sposobu odprowadzania ścieków czyli grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

 Odprowadzenie ścieków – czego dokładnie dotyczy ( ścieki bytowo-gospodarcze czy również wody deszczowe ? )

 odp : Kwestia jest uregulowana zapisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747

Według zapisów w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków D.z.U. 2001 nr 72 poz.747, rozróżniamy kilka rodzajów ścieków.

Ścieki bytowe –  z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych

Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:

 • wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze
 • ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)
 • wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni
 • wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
 • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych
 • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu

Ważne –  treści ustawy wyraźnie wynika, że zabronione jest wprowadzanie ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych. Sytuacja w drugą stroną wygląda podobnie – zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W tym miejscu chciałabym wykorzystać materiał jaki na swojej stronie zamieściły Warszawskie Wodociągi S.A. i przyłączyć się do apelu – „ SEDES TO NIE KOSZ NA ŚMIECI ”

Niestety często w naszej domowej toalecie lądują rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć. Dotyczy to najczęściej dużych blokowisk, gdzie sieć kanalizacyjna łączy kilkadziesiąt lub kilkaset rodzin i w razie awarii nie ma na kogo zwalić winy. Zdecydowanie lepiej jest w zabudowie jednorodzinnej gdzie większą uwagę poświęca się urządzeniom sanitarnym. Przepływowość sieci kanalizacyjnej w mniejszych aglomeracjach jest czasami ograniczona i szczególnie tam należy zwrócić uwagę na wyrzucane do sedesu rzeczy. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana jest do przyjmowania ścieków z naszego domu, naszych fekaliów, papieru toaletowego.

Przestrzeganie kilku prostych zasad, może zapobiec poważnej awarii wewnętrznej  sieci kanalizacyjnej w  naszych blokach i domach.

Nie wrzucaj do sedesu :

materiałów budowlanych – zapobiegniesz powstawaniom ciężko usuwalnych zatorów

pieluch swoich pociech, mokrych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop – pozostałych części garderoby, które łączą się i plączą ze sobą uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków

chemikaliów, lekarstw, farb – pamiętaj, że wszystkie środki chemiczne ( poza powszechnie używanymi do czyszczenia toalet ) są bardzo szkodliwe dla  pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki, jakie znajdują się w biologicznej części oczyszczalni

Folii aluminiowych, reklamówek, szmat, gazet – materiałów nierozpuszczalnych się w wodzie, które tworzą twardą, zbitą masę zatykając rury

 

Ulubionej gumy do żucia – wystarczy popatrzeć na nasze chodniki, przyklejoną gumę bardzo ciężko usunąć

  Igieł – jest to ogromne niebezpieczeństwo dla osób pracujących bezpośrednio w kanałach, dbających o porządek i prawidłową eksploatację sieci kanalizacyjnej. Wrzucając igły, żyletki narażamy ich na skaleczenia, poranienia, które mogą skutkować poważnymi chorobami.

 

Korków, nakrętek, zatyczek – zbierając plastikowe nakrętki, możesz wziąć udział w programie charytatywno-ekologicznym, z którego 100 % dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Pomożesz dzieciom, przyrodzie i nie zatkasz swojego sedesu

Patyczków do uszu i niedopałków papierosów –  plastikowe patyczki i „pety”, wrzucone do szklanki wody już po kilku godzinach cuchną nie do wytrzymania, a wrzucone do sedesu ??

Źródło : Warszawskie Wodociągi S.A.

Tłuszczów i olejów – używamy je na co dzień, wylewane do sedesu pęcznieją, tężeją oblepiając rury, zmniejszają ich średnice, nie kiedy powodując ich lokalne przytkanie. Warszawskie Wodociągi S.A. nie umieściły na swojej stronie wizualizacji tego problemu, ale udało mi się znaleźć obraz który powinien przemówić do każdego. Rzecz miała i ma miejsce w Londynie – daje do myślenia.

Pokazuje przy okazji całą resztę omawianych problemów.

Niestety nie można wyświetlić filmu bezpośrednio na moim blogu, ale w okienku kliknijcie na ” obejrzyj w You Tube ”

bezpośredni link do filmu : Góra tłuszczu

Źródło : youtube.com

Kto jest właścicielem przyłączy wybudowanych na własny koszt – inwestor czy przedsiębiorstwo ?

odp : Właścicielem infrastruktury jest podmiot, który poniósł koszty budowy i nie przeniósł prawa własności na inny podmiot.

W dużym uproszczeniu – jeżeli budujecie przyłącza wodno-kanalizacyjne na terenie swojej posesji za wszystko płacicie z własnej kieszeni. Przedsiębiorstwo nie ma żadnego obowiązku dopłacać do budowy waszych przyłączy. Jeżeli budujecie sieć/urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne z własnych środków, istnieje możliwość odpłatnego przekazania ich gminie lub przedsiębiorstwu na warunkach uzgodnionych w umowie.

Od którego etapu, należy rozpocząć budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych ?

– od sieci do studzienek na posesji

– od studzienek do wybudowanego budynku

odp : Kwestia jest uzależniona od wydanych warunków technicznych i projektu budowlanego.

W tym przypadku, chodzi głównie o wytyczne związane z warunkami technicznymi odprowadzania ścieków, a dokładnie w jakim układzie/systemie ma się to odbywać.

Jak podłączyć podlicznik do podlewania ogrodu ?– czyli co zrobić by nie płacić za ścieki.

 odp : Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.mpwik.com.pl.

Kto z posiadaczy dużego, bujnego ogrodu nie marzy o zmniejszeniu kosztów za wodę ?? Istnieje na to prosty sposób. Osoby które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. odlicznik. Dzięki niemu ilość ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu.

Ważne odbiorca usług instaluje wodomierz odliczający na własny koszt

Informacje o podlicznikach znajdziecie w każdym przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce.

Przepisy regulujące – art.27 ust.6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – „w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług ”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. informuje, że ilość wody do podlewania ogrodu jest naliczana wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego zainstalowanego przez odbiorcę usług. Daty i odczyty wodomierza ogrodowego należy podawać na początek i na koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15.04 – 15.09, a także w terminach dokonywanych odczytów wodomierza głównego.

Gdzie można zaleźć parametry jakości wody ?

 odp : Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.mpwik.com.pl

Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno posiadać możliwość wglądu do informacji o jakości dostarczanej wody. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, można znaleźć wymogi/normy mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne, radiologiczne  jakim powinna odpowiadać woda.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych.

Ważne Badania jakości wody wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Na stronie MPWiK S.A.  można znaleźć informację o jakości, poziomie twardości wody oraz archiwum jakości wody. Taką zakładkę posiadają wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne w Polsce.

Wybudowanie przyłączy wody bez projektu i informowania przedsiębiorstwa wodociągowego – czym grozi ?

odp : Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.mpwik.com.pl

Sytuacja czysto hipotetyczna – Pan X wymyślił sobie, że nie będzie płacić za projekt przyłączy wodociągowych, nie będzie również zgłaszać nigdzie budowy przyłączy, sam po cichu podłączy się do sieci i będzie do woli, bezpłatnie czerpać wodę. Poczytał trochę w internecie, był u sąsiadów budujących przyłącza i wszystko zapamiętał. Po jakiego diabła ktoś będzie mu mówił  jakich materiałów ma użyć, rodzaju rur, długości, w którym miejscu będzie zlokalizowany zestaw wodomierzy. Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej będzie mu jęczał nad uchem, a na samą myśl o przedsiębiorstwie wodociągowych robi mu się słabo. Pan X nie życzy sobie obcego faceta na swojej działce, który miałby budować jego przyłącza, a geodetę wykonującego inwentaryzacje wykonanych prac wykopał by od razu.

Któregoś dnia jego sąsiad odkrywa nielegalny proceder i nazywa go oszustem. Wieść szybko rozchodzi się po okolicy. Ma dość ciągłych awarii i problemów technicznych związanych z fatalnym wykonaniem nielegalnych przyłączy, koledzy odwrócili się od niego, czuje się z tym źle. Postanowił odzyskać twarz i pozbyć się nieustannych kłopotów z poborem wody. Odziany w elegancką marynarkę, udaję się do przedsiębiorstwa wodociągowego. Na miejscu pracownicy nie traktują go jak zwyrodnialca, tylko informują jak można wyjść z takiej sytuacji.

W przypadku Warszawskich Wodociągów S.A sprawa wygląda bardzo klarownie. W sytuacji nielegalnego poboru wody lub nielegalnego odprowadzania ścieków należy zgłosić się do działu obsługi klienta. Pracownik przedsiębiorstwa poinformuję nas o krokach jakie należy poczynić, chcąc legalnie podłączyć się do sieci. Do przygotowania będzie komplet dokumentów:

 • Dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości
 • Dokument potwierdzający zmianę adresu lub nadanie numeru porządkowego posesji
 • Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków wydane przez MPWiK
 • Uzgodniony z MPWiK projekt techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
 • Zgodę właściciela przewodu wodociągowego lub kanału ulicznego na podłączenie się do sieci ( w przypadku sieci nie będącej w eksploatacji MPWiK )
 • Umowę o pełnienie nadzoru technicznego nad budową przyłączy i przyłączenia do sieci lub dzienniczek budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Dokumenty powykonawcze przyłączy :

 • Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego lub protokół odbioru końcowego przyłączy
 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy
 • Wyniki badan bakteriologicznych wody pobieranej z sieci miejskiej ( dotyczy przyłącza wodociągowego )

Ważne jeżeli klient wyrazi zgodę na dopełnienie legalizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będzie musiał wyrównać należności wynikające z poniesionych przez przedsiębiorstwo kosztów związanych z :

 • Nielegalnego poboru wody i odprowadzania ścieków – wysokość obciążenia zależna jest od okresu nielegalnego pobierania wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 415 i nast. Kodeksu Cywilnego – kto z winy swej wyrządził drugiemu skodę, obowiązany jest do jej naprawienia
 • Kosztem prac związanych z ujawnieniem, bądź potwierdzeniem istnienia nielegalnego przyłącza – 736,00 zł – dobrowolne zgłoszenie się do działu obsługi klienta zwalnia z w/w opłaty
 • Trwałego odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy to przedsiębiorstwo odkryje nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków. Sprawa może trafić do sądu i być potraktowania jako wykroczenie lub przestępstwo.

Ważne Za nielegalny pobór wody grozi grzywna do 5 000 zł, za nielegalne odprowadzanie ścieków grozi ograniczenie wolności lub grzywna do 10 000 zł

Należy pamiętać, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli urządzeń pomiarowych, wodomierza głównego i dokonać odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

 

podziel się

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress